بهترین دکترهای رادیولوژی و سونوگرافی شهر تهران به انتخاب مردم