بهترین دکترهای آسیب شناسی شهر تهران به انتخاب مردم