بهترین دکترهای جراحی عمومی شهر تهران به انتخاب مردم