بهترین دکترهای طب فیزیکی و توان بخشی شهر تهران به انتخاب مردم