برترین بیمارستان‌ها و کلینیک‌های اعصاب و روان شهر تهران بر اساس نظر مردم