برترین بیمارستان ها و کلینیک هایاعصاب و روان شهر تهران بر اساس نظر مردم