برترین بیمارستان‌ها و کلینیک‌های توانبخشی شهر تهران بر اساس نظر مردم