برترین بیمارستان ها و کلینیک هایتوانبخشی شهر تهران بر اساس نظر مردم