برترین بیمارستان ها و کلینیک هایداخلی جراحی روانپزشکی شهر تهران بر اساس نظر مردم