برترین بیمارستان‌ها و کلینیک‌های داخلی جراحی روانپزشکی شهر تهران بر اساس نظر مردم