برترین بیمارستان ها و کلینیک هایداخلی جراحی زنان و زایمان شهر تهران بر اساس نظر مردم