برترین بیمارستان‌ها و کلینیک‌های داخلی جراحی مسمومیت شهر تهران بر اساس نظر مردم