برترین بیمارستان ها و کلینیک هایداخلی جراحی مسمومیت شهر تهران بر اساس نظر مردم