برترین بیمارستان‌ها و کلینیک‌های داخلی -جراحی شهر تهران بر اساس نظر مردم