برترین بیمارستان ها و کلینیک هایداخلی -جراحی شهر تهران بر اساس نظر مردم