برترین بیمارستان ها و کلینیک هایداخلی، جراحی، قلب شهر تهران بر اساس نظر مردم