برترین بیمارستان‌ها و کلینیک‌های داخلی، جراحی، قلب شهر تهران بر اساس نظر مردم