برترین بیمارستان‌ها و کلینیک‌های داخلی، جراحی، چشم شهر تهران بر اساس نظر مردم