برترین بیمارستان‌ها و کلینیک‌های داخلی، قلب شهر تهران بر اساس نظر مردم