برترین بیمارستان ها و کلینیک هایداخلی، قلب شهر تهران بر اساس نظر مردم