برترین بیمارستان ها و کلینیک هایزنان و زایمان شهر تهران بر اساس نظر مردم