برترین بیمارستان‌ها و کلینیک‌های قلب و عروق شهر تهران بر اساس نظر مردم