برترین بیمارستان ها و کلینیک هایپوست، مو و زیبایی شهر تهران بر اساس نظر مردم