برترین بیمارستان ها و کلینیک هایچشم شهر تهران بر اساس نظر مردم