برترین بیمارستان ها و کلینیک هایداخلی، جراحی شهر تهران بر اساس نظر مردم