برترین بیمارستان‌ها و کلینیک‌های داخلی، جراحی شهر تهران بر اساس نظر مردم