برترین بیمارستان‌ها و کلینیک‌های همه رشته ها شهر تهران بر اساس نظر مردم