برترین بیمارستان ها و کلینیک هایهمه رشته ها شهر تهران بر اساس نظر مردم